fbpx
Povratak na Blog
Ulagati u akcije ili obveznice

Ulagati u akcije ili obveznice

Ulagati u akcije ili obveznice je u stvari odluka da li prihvatiti veći rizik uz očekivanje i većeg prinosa ili ulagati pod nižim rizikom i zadovoljiti se manjim prinosom.

Ulagati u akcije

Ulaganje u akcije predstavlja investiranje pod većim rizikom nego investiranje u obveznice. Akcije predstavljaju udeo u vlasništvu kompanije, i njihova vrednost je određena sa nizom faktora koji su promenljivi i na koje ne možemo da utičemo. Neki od ovih faktora su vrednost imovine kompanije, vrednost ugovorenih poslova, ponuda i potražnja na berzi…

Zbog ovoga su i promene vrednosti moguće u relativno kratkom vremenskom roku.

Sve ovo doprinosi većem riziku ukoliko se odlučimo ulagati u akcije, ali u sebi nosi i mogućnost većeg prinosa.

Ulaganje u obveznice

Obveznica je finansijski instrument, odnosno dužnička hartija od vrednosti, kojom izdavalac (dužnik) priznaje da ima finansijsku obavezu ka poveriocu (kupac). Dužnik je kasnije obavezan da izmiruje svoju obavezu, tako što vraća pozajmljeni iznos, sa kamatom ili drugačije, u skladu sa početnim uslovima. (Wikipedia)

Dakle, ovde se ulaganje vrši sa očekivanom kamatom na uloženi iznos. Ovo doprinosi tome da je ovde rizik manji, ali je i očekivani prinos u skladu sa time.

Razlika između akcija i obveznica

Razlika između akcija i npr. obveznica je u tome što su obveznice dužničke hartije od vrijednosti i sa sobom nose obavezu izdavaoca da investitoru vrati pozajmljena sredstva, dok sredstva uložena u akcije sadrže rizik da ne budu vraćena, ukoliko na primjer dođe do likvidacije preduzeća. Sa druge strane, akcije pružaju i veću mogućnost ostvarivanja dobiti na uložena sredstva, bilo po osnovu porasta cijene akcija bilo po osnovu dividende koja se distribuira akcionarima ukoliko preduzeće ostvari pozitivan finansijski rezultat. (Wikipedia)

Dakle, ulaganje u akcije nosi sa sobom rizik od pada uložene vrednosti, ili čak i potpunog gubitka vrednosti. Međutim, sadrži u sebi potencijal većeg prinosa!

Ulagati u akcije ili obveznice?

U vreme turbulencija na berzama, kao što je trenutna situacija, dolazi do pada vrednosti akcija kompanija. Za konzervativnije investitore ovo predstavlja znak da se ulaganja trebaju preusmeriti u obveznice i time realizovati manji ali stabilniji prinos.

Za investitore koji su spremni da prihvate rizik, ovakva vremena predstavljaju odlično vreme za investiranje u akcije, pošto je cena akcija niža, i mogu jeftinije da dođu do njih.

Kako ulagati i u akcije i u obveznice

Za one koji ne znaju da se odluče, ili žele da naprave disperziju rizika, idealno je ulaganje i u akcije i u obveznice putem balansiranih investicionih fondova.

Ovi fondovi deo imovine ulažu u obveznice koje donose kamatu, a deo sredstava u akcije. rezultat ovoga je manji rizik investiranja.

Kakvo ulaganje odgovara Vama?

Da li ste spremni za rizik ili preferirate sigurnost

Zakažite konsultaciju i investirajte uz pomoć iskusnog savetnika

Podeli ovu objavu

Povratak na Blog