Kako investirati u investicione fondove | Koraci za investiranje

Investiranje u investicione fondove je procedura koja je uz pomoć savetnika izuzetno jednostavna.

Prilikom ulaganja u investicioni fond, potrebno je preduzeti nekoliko koraka. Konsultujte se sa Vašim savetnikom kako investirati u investicioni fond.


Dostupnost novca za vreme ulaganja

Kod ulaganja kroz investicione fondove, novac nam je stalno dostupan. U bilo kom trenutku, možemo povući deo, ili sav novac. Pri povlačenju novca, plaća se izlazna provizija.

Kod pojedinih otvorenih fondova izlazna provizija je 0%


Primer investicije | Sukcesivna i jednokratna uplata

Izabrali smo visoko rizičan investicioni fond koji sredstva ulaže isključivo u Blue Chip akcije najjačih firmi iz Amerike i Evrope (nivo rizičnosti 4/7)

Primer 1

Sukcesivna uplata

 • Odlučili smo da će ukupan limit ulaganja biti 100.000€ukupne dužine investiranja 20 godina i početnim ulaganjem od 10.000€.
 • Uz pomoć ovlašćenog posrednika popunjavamo pristupnicu investicionog fonda i pribavljamo ostalu neophodnu dokumentaciju.
 • Vršimo prenos dinarske protivvrednosti početnog ulaganja od 10.000€ na kastodi račun investicionog fonda po instrukcijama iz pristupnice.
 • Sledećeg dana primamo potvrdu o kupovini nvesticionih jedinica i user name i lozinku za pristup ličnom nalogu za praćenje stanja naše investicije.

Praktične informacije sa svim potrebnim podacima iz ovog primera:

Odabrali smo paket investicionog portfolija koji investira isključivo u najjače firme u Americi i Evropi. Planiramo da u narednih 20 godina ukupno investiramo 100.000€, stime da ćemo startovati sa početnim ulaganjem od 10.000€, a ostatak ćemo uplaćivati sukcesivno do limita od 100.00€.

Uvidom u proračun vidimo da je ulazna provizija 3% od planirane sume odnosno 3.000€ (100.000*0,03). Dakle od početnog ulaganja od 10.000€, 3.000€ ide na ime troškova ulazne provizije, a 7.000€ ide u investiranje.

Na proračunu je istaknuta projekcija sa prosečnom dobiti od 4% (pesimistična projekcija), 7% (realna projekcija) i 10% (optimistična projekcija).

Dakle, ukoliko kretanja na svetskom tržištu budu:

 • Nepovoljna, sa prosekom od 4% prinosa godišnje, ukupan kapital nakon 20 godina će iznositi 151.655€.
 • Prosečna, sa prosekom od 7% prinosa godišnje, ukupan kapital nakon 20 godina će iznositi 216.540€.
 • Izrazito povoljna, sa prosekom od 10% prinosa godišnje, ukupan kapital nakon 20 godina će iznositi 313.658€.

Primer 2

Jednokratna uplata

 • Odlučili smo da će ukupan limit ulaganja biti 100.000€ukupne dužine investiranja 20 godina i početnim ulaganjem od 100.000€.
 • Uz pomoć ovlašćenog posrednika popunjavamo pristupnicu investicionog fonda i pribavljamo ostalu neophodnu dokumentaciju.
 • Vršimo prenos dinarske protivvrednosti početnog ulaganja od 100.000€ na kastodi račun investicionog fonda po instrukcijama iz pristupnice.
 • Sledećeg dana primamo potvrdu o kupovini nvesticionih jedinica i user name i lozinku za pristup ličnom nalogu za praćenje stanja naše investicije.

Praktične informacije sa svim potrebnim podacima iz ovog primera:

Odabrali smo paket investicionog portfolija koji investira isključivo u Americi i Evropi. Planiramo da u narednih 20 godina ukupno investiramo 100.000€, stime da ćemo startovati sa početnim ulaganjem od 100.000€. Daljih uplata nema, pošto smo u startu ispunili plan investiranja.

Uvidom u proračun vidimo da je ulazna provizija 3% od planirane sume odnosno 3.000€ (100.000*0,03). Dakle od početnog ulaganja od 10.000€, 3.000€ ide na ime troškova ulazne provizije, a 97.000€ ide u investiranje.

Na proračunu je istaknuta projekcija sa prosečnom dobiti od 4% (pesimistična projekcija), 7% (realna projekcija) i 10% (optimistična projekcija).

Dakle, ukoliko kretanja na svetskom tržištu budu:

 • Nepovoljna, sa prosekom od 4% prinosa godišnje, ukupan kapital nakon 20 godina će iznositi 212.539€.
 • Prosečna, sa prosekom od 7% prinosa godišnje, ukupan kapital nakon 20 godina će iznositi 375.359€.
 • Izrazito povoljna, sa prosekom od 10% prinosa godišnje, ukupan kapital nakon 20 godina će iznositi 652.567€.