fbpx

Najčešća pitanja


Disperzija rizika predstavlja ulaganje kapitala u veći broj različitih instrumenata (akcije, vrednosne hartije, više akcija...) s ciljem da se umanji rizik gubitka za ulagača u slučaju da se pojedina kompanija nađe u poslovnim teškoćama. Disperzija može biti geografska, valutna, po industrijama i po kompanijama. Ovo načelo prati i našu poslovicu "ne stavljati sva jaja u istu korpu", pošto je veoma malo moguće da se sve kompanije u koje je uložen kapital u istom trenutku nađu u velikim poteškoćama. Disperzija rizika se postiže diversifikacijom investiranja.
Zakonska regulativa nalaže da postoje 2 entiteta kod investiranja putem investicionih fondova - Društvo za upravljanje investicionim fondovima (osmišljava strategiju ulaganja i pravi Prospekat fonda) i Brokersa kuća (u ovom slučaju Kastodi banka) koja sprovodi i kontroliše primenu uslova iz Prospekta. Ovo je urađeno kako bi se sprečilo nenamensko trošenje i investiranje kapitala individualnih investitora u Investiioni fond.
Investiranje u investicioni fond je lako, ali pre toga je neophodno pročitati Prospekat fonda u koji želimo investirati. Pored toga je poželjno da se konsultuje savetnik iz ove oblasti koji Vam može dati odgovore na Vaša pitanja vezana za investiranje i pomoći oko početka Vaše investicije.
Brokerske usluge obavlja isključivo Kastodi banka (po nalogu Društva za upravljanje).
KoHV vrši dodatnu kontrolu nad svim učesnicima lanca investiranja, dakle nad Kastodi bankom i nad Društvom za upravljanje. Ovo je zbog sprečavanja nenamenskog i nesvrsishodnog trošenja kapitala od strane Kastodi banke i Društva.
Minimalna investicija u investicioni fond je 5.000 dinara. Ovo se smatra jednokratnom uplatom. Ukoliko želite da napravite plan uplata i da sebi obezbedite mogućnost investiranja u budućnosti, minimalna uplata je 125+1 za plan od 2.500€. I kod jednog i kod drugog načina treba računati sa ulaznom provizijon od 5%. Kod jednokratne uplate od 5.000 din, provizija će biti 250 dinara, a kod plana od 2.500€ provizija će biti 125€.
Diversifikacija je reč engleskog porekla i označava svako proširenje u različitim pravcima. Pojam je posebno zastupljen u svim aspektima ekonomije. U investicijama označava investiranje sredstava u vrednosne papire brojnih deoničkih društava. (Veliki rečnik) Kvalitetna diversifikacija u ulaganjima investicionih fondova predstavlja ulaganje u razne:
  • zemlje
  • kontinente
  • privredne grane
  • valute...
Diversifikacijom se postiže smanjenje ili disperzija rizika ulaganja, što je jedna od glavnih odlika investicionih fondova.
Investicioni fondovi su institucije kolektivnog investiranja u okviru kojih se prikupljaju novčana sredstva. Prikupljena novčana sredstva fonda ulažu se u različite vrste imovine (akcije, obveznice, blagajničke zapise i druge zakonom dozvoljene hartije od vrednosti), u skladu sa investicionim ciljevima navedenim u prospektu, radi ostvarivanja dobiti i smanjenja rizika ulaganja.
Portfolio označava instrumente u koje je uložen novac koji se plasira preko investicionog fonda. Ovi instrumenti mogu biti akcije, ETF-ovi, obveznice, derivati i drugo. U protfoliju se nalazi više instrumenata. Što je više instrumenata u portfoliju, time je diversifikacija veća, a samim time i disperzija rizika.
Pojam "mali" investitor se koristi za investitora koji na berzi planira da investira manje od 500.000€. Investiranje je moguće, ali se ne preporučuje zbog procentualno većih troškova investiranja, kao i kompletnog preuzimanja rizika od strane investitora za portfolio menadžment, odluke o investiranju i diversifikaciju rizika. Pored toga, zbog relativno niske granice investiranja, teže je napraviti diversifikovani portfolio.