fbpx

Novčani investicioni fond

Novčani fond je otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti imovine, koji najmanje 75% svoje imovine ulaže kratkoročne dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite.

Novčani fondi se obično naziva i CASH fond, pošto se ulaganje vrši većinom u novac.

Jednostavnije rečeno, novčani fond sredstva ulaže u dužničke hartije od vrednosti i depozite..

Investicioni cilj | Novčani investicioni fond

Investicioni cilj novčanog (CASH) fonda je ostvarenje stabilnog rasta vrednosti imovine, uz nizak nivo rizika i visok nivo likvidnosti investiranih sredstava.

Novčani fond je namenjen prvenstveno investitorima koji ne žele da svoja sredstva izlažu visokom riziku i fluktuaciji cena, a da pri tom u relativno kratkom periodu ostvare atraktivan prinos.

Investicioniona politika | Novčani investicioni fond

Imovina otvorenog investicionog akcijskog fonda se ulaže u skladu sa prospektom fonda.

Ulaganja su uvek definisana prema ograničenjima u skladu sa kojim se  može ulagati novac. Prospekat mora da odobri Komisija za hartije od vrednosti (KoHV) NBS.

U R. Srbiji novac se može ulagati u:

  • novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji i bankama sa sedištem u državama članicama EU i drugim državama;
  • kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji, druga pravna lica uz garanciju Republike Srbije i Narodna banka Srbije, kao i međunarodne finansijske institucije, države članice EU i druge države;
  • investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje.
  • dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji, druga pravna lica uz garanciju Republike Srbije i Narodna banka Srbije, kao i međunarodne finansijske institucije, države članice EU i druge države;
  • dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, državama članicama EU i drugim državama, kojima se trguje na regulisanim tržištima u tim zemljama.

Karakteristike i prednosti | Novčani investicioni fond

Mogućnosti i poreski tretman investiranja | Novčani investicioni fond

U novčani fond u Srbiji mogu da investiraju i fizička i pravna lica pod podjednakim uslovima.

Kod investiranja fizičkih lica, postoji oslobađanje od plaćanja poreza ukoliko je novac na investiranju duže od 10 godina.

Poreski tretman je isti, a kod pravnih lica je tačno poznat i knjigovodstveni tretman.

Kao i kod svih investicija, ukoliko postoji dobit, plaća se porez prema trenutno važećim zakonskim odredbama (trenutno je to 15% od dobiti).