fbpx

Balansirani investicioni fond

Balansirani fond je otvoreni investicioni fond koji najmanje 85% svoje imovine ulaže vlasničke i dužničke hartije od vrednosti. Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda.

Jednostavnije rečeno, balansirani fond sredstva ulaže i u akcije i u dužničke hartije od vrednosti.

Investicioni cilj | Balansirani investicioni fond

Investicioni cilj balansiranog fonda je da se profesionalnim upravljanjem i održavanjem kvalitetne strukture imovine fonda, postigne stabilan rast vrednosti imovine i investicione jedinice. Ovo postiže u dužem vremenskom periodu, putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

Balansirani fond namenjen je domaćim i stranim, pravnim i fizičkim licima zainteresovanim za plasman slobodnih novčanih sredstava. Investiranje je na dugoročnoj osnovi u diversifikovani portfolio različitih vlasničkih i dužničkih hartija od vrednosti (državne i korporativne obveznice), kao i instrumenata tržišta novca.

Investicioniona politika | Balansirani investicioni fond

Imovina otvorenog investicionog akcijskog fonda se ulaže u skladu sa prospektom fonda.

Ulaganja su uvek definisana prema ograničenjima u skladu sa kojim se  može ulagati novac. Prospekat mora da odobri Komisija za hartije od vrednosti (KoHV) NBS.

U R. Srbiji novac se može ulagati u:

• vlasničke hartije od vrednosti, uključujući akcije investicionih fondova (Exchange Traded Funds – ETF), kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platormi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država;
• investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje;
• akcije zatvorenih investicionih fondova kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platormi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država;
• novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji, državama članicama EU i drugim državama;

• dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, Narodna banka Srbije, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, kao i dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji
• dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU i druge države, međunarodne finansijske institucije, kao i dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU i drugim državama, kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država.

Karakteristike i prednosti | Balansirani investicioni fond

Mogućnosti i poreski tretman investiranja | Balansirani investicioni fond

U balansirani fond u Srbiji mogu da investiraju i fizička i pravna lica pod podjednakim uslovima.

Kod investiranja fizičkih lica, postoji oslobađanje od plaćanja poreza ukoliko je novac na investiranju duže od 10 godina.

Poreski tretman je isti, a kod pravnih lica je tačno poznat i knjigovodstveni tretman.

Kao i kod svih investicija, ukoliko postoji dobit, plaća se porez prema trenutno važećim zakonskim odredbama (trenutno je to 15% od dobiti).


Upoznajte se i sa ostalim vrstama investicionih fondova